Manfrotto Ball Head 496RC2


ขาตั้งกล้องคุณภาพเยี่ยม รองรับการใช้งานทั้งกล้องถ่ายภาพและกล้องว ิดีโอ, รายละเอียดทั้งหมด :, MAX. OPERATING HEIGHT 1,450mm (57.1″), FOLDED LENGTH 515mm (20.3″), MAX. CENTER COLUMN EXT. 245mm (9.6″), WEIGHT 1.3kg, NUMBER OF LEG SECTION 4, บทความ : แนะนำขาตั้งกล้อง, ตัวเลือกระดับราคา, ราคา, เพิ่มเติม, load 2.5kg

Order Manfrotto Ball Head 496RC2

Leave a Comment